Circulair

was is dat?

2 DIMENSIES

Een ambitie

Circulaire economie streeft ernaar natuurlijke hulpbronnen te sparen door hergebruik, recyclage, nieuwe aanwendingen enz. te stimuleren..

Ecologisch

Een ecologische benadering die gericht is op ‘duurzame ontwikkeling, respect voor de natuur en de grenzen van de biologische capaciteit’, impliceert het ontwikkelen van een economische activiteit om het verbruik van natuurlijke hulpbronnen te beperken.

De milieucriteria zijn onderverdeeld in drie belangrijke stappen in de eventsector:

1. Productie: de grondstoffen waaruit de producten bestaan en de energie die wordt gebruikt voor de productie en import.

2. Gebruik en logistiek: alle energie die wordt gebruikt om producten en uitrusting te gebruiken en te verplaatsen.

3. Het einde van de levenscyclus: de verlenging van de levenscyclus en de vertraging van deze fase.

Ethisch

Een ethische benadering houdt rekening met en respecteert de beginselen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens1, met name artikel 23: “Eenieder, die arbeid verricht, heeft recht op een rechtvaardige en gunstige beloning, welke hem en zijn gezin van een menswaardig bestaan verzekert, en welke beloning zo nodig met andere middelen van sociale bescherming zal worden aangevuld.”

De ethische dimensie is vooral gericht op de productiefase door de risico’s voor werknemers in de primaire sector die actief zijn in landen waar de wetgeving en de bescherming van werknemers nog niet op het niveau van België liggen. Onze aankoopprocessen in België hebben een rechtstreekse impact hebben op de levensomstandigheden van mensen aan de andere kant van de wereld.

Circulaire economie

4 OPPORTUNITEITEN

1.

Sociaal

meer dan 36.000 nieuwe banen creëren.

2.

Ecologisch

de uitstoot van koolstofdioxide halveren, het verbruik van primaire hulpbronnen met 30% verminderen en de kosten voor de gemeenschap van het omgaan met de externe effecten van het lineaire model te verminderen.

3.

Economisch

extra groei van +1,04% (punten/jaar) bevorderen en tegelijkertijd lokale en duurzame herindustrialisatie stimuleren.

4.

Bestuursmatig

een globale visie ontwikkelen om de complexiteit van onze samenleving te beheren en welvaart te bevorderen, en de verschillende actoren en initiatieven koppelen en coördineren om zo de dynamiek te versterken.

De ladder van Lansink 

De Ladder van Lansink legt een hiërarchische schaal van aanbevolen oplossingen vast om te besparen op hulpbronnen en zo afval te beperken. Deze schaal is ons referentie-instrument en bestaat uit 10 niveaus, van het meest deugdzame tot het meest negatieve:

Milieu

Een deugdzame kringloopeconomie heeft tot doel nooit het stadium van de vernietiging van hulpbronnen te doorlopen, noch door verbranding, noch door storting, omdat de schade aan de kwaliteit van de lucht, de bodem en het grondwater te destructief is voor het milieu en voor de gezondheid van de huidige en toekomstige bevolking.

Doelstelling

Het doel van het project is dus om samen met de partners op deze schaal te werken aan de meest ecologische en circulaire oplossingen, waarbij tegelijkertijd gewerkt wordt aan elk van de grote thema’s die aan bod komen (voeding, decoratie, plaatsen, enz.).

Toegankelijk voor iedereen

De schaalgrootte van Lansink nodigt spelers in de sector uit om op verschillende niveaus in de circulaire economie te stappen. Het doel is niet om al te ambitieuze doelstellingen te definiëren, maar dit instrument, dat voor iedereen toegankelijk is, biedt oplossingen die zijn aangepast aan de middelen en het budget waarover de actoren beschikken. Ze beginnen op een niveau dat binnen hun bereik ligt en gaan stap voor stap over op een steeds duurzamere aanpak.